ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่อยู่ใน www.aisloutdoor.com ('เว็บไซต์นี้') รวบรวมโดย AISL Outdoor (“AO”) เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

แม้ว่า AO จะพยายามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั่วไปนี้ แต่ก็ไม่มีการให้คำแถลง การรับรอง การรับประกัน หรือการรับประกัน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสถานการณ์เฉพาะใดๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่สนับสนุนโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้อาจเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อื่นจัดหาให้ AO ระบุโดยชัดแจ้งว่าไม่ได้อนุมัติหรือรับรองข้อมูลที่ผู้อื่นให้ไว้ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และ AO จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว

มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์นี้ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม AO จะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ AO

AO จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ AO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า